Smoked wild salmon tartine! I was tasked to make a…

1